Staalkaarten omgevingsplan gepubliceerd

Het maken van een omgevingsplan in de geest van de Omgevingswet is geen sinecure gebleken. Om gemeenten op weg te helpen heeft het ministerie van BZK in samenwerking met de VNG besloten staalkaarten te laten maken die als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen bij het maken van een omgevingsplan.

KuiperCompagnons heeft in het afgelopen jaar samen met Stec Groep, Buro Bouwfysica en Vestigia de ‘Staalkaart omgevingsplan voor centrum stedelijk gebied’ gemaakt. De staalkaart is het resultaat van een intensieve samenwerking zowel met onze partners als met de opdrachtgevers. De definitieve versie van de staalkaart is op 14 december 2018 gepubliceerd.

Meer informatie op: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/praktijk/pilots-experimenten/staalkaarten/

Doel

Doel van het opstellen van de staalkaart was, om op een vijftal thema’s die gerelateerd zijn aan centrum stedelijk gebied, te onderzoeken hoe het omgevingsplan kan helpen bij het halen van de verbeterdoelen van de Omgevingswet. Dat heeft geleid tot voorbeeldregels en een aanpak die als inspiratiebron kunnen dienen voor gemeenten die een omgevingsplan gaan opstellen.

Beschrijving van het proces

Een andere, misschien wel belangrijkere, inspiratiebron is de beschrijving van het proces van de totstandkoming van het omgevingsplan. In dat proces zijn wij verschillende uitdagingen tegengekomen waardoor het noodzakelijk was een aantal stappen terug in het proces te gaan. Niet in de laatste plaats was dat het geval omdat wij zo goed mogelijk wilden voldoen aan de doelen van de wet. Pas gaandeweg is gebleken dat deze doelen, toegepast op een omgevingsplan, onderling tegenstrijdig kunnen zijn. Dat leidt tot de conclusie dat bij het opstellen van het omgevingsplan vooraf goed nagedacht moet worden over de prioritering van doelstellingen. Indien die afweging bijvoorbeeld leidt tot prioriteit geven aan voorspelbaarheid en gebruiksgemak, dan ligt het voor de hand om in het omgevingsplan gebruik te maken van gesloten normen. De doelstelling van meer bestuurlijke afwegingsruimte kan juist beter vormgegeven worden door open normen.

Belangrijke conclusie

Een andere belangrijke conclusie, zowel uit het opstellen van de staalkaart als uit de omgevingsplannen die KuiperCompagnons begeleidt of schrijft, is dat het maken van een omgevingsplan onmogelijk is zonder dat er een (omgevings)visie is waarin voldoende richting is gegeven aan de onderwerpen die in het omgevingsplan geregeld moeten worden.

Ronde tafelgesprekken

Door het maken van de staalkaart en onze betrokkenheid bij omgevingsplannen in diverse gemeenten hebben wij, naast bovengenoemde zaken, een veelheid aan waardevolle lessen geleerd die wij heel graag inzetten in onze opdrachten. Wij willen deze kennis graag verder verspreiden en daarom gaan wij het komende jaar ‘ronde tafelgesprekken’ organiseren waarin wij onze ervaringen delen met gemeenten en ontwikkelaars. Het doel van deze gesprekken is het delen van informatie en het bespreken van concrete dilemma’s waarbij wij onze geleerde lessen inzetten.

Begin februari starten wij met een tweetal bijeenkomsten in samenwerking met Hekkelman Advocaten speciaal voor klanten en geïnteresseerde die al praktijkervaring hebben met het opstellen van een omgevingsplan. Daarna gaan wij verder met ronde tafelgesprekken waarbij andere belangstellenden kunnen aanschuiven.

Heeft u interesse, dan kunt u zich voor deze bijeenkomsten (7 februari 2019 en 15 februari 2019) aanmelden via het volgende e-mailadres: studiemiddag@kuiper.nl.