De bruidsschat en regels over milieubelastende activiteiten: voldoen niet altijd aan de eisen van het Bkl

In eerdere blogs op deze website ging het al over twee specifieke onderwerpen uit de bruidsschat, namelijk geluid en bouwen. Dit blog gaat in op de vraag welke zaken er nog meer in de bruidsschat worden geregeld. De bruidsschat is een overgangsinstrument. Onderwerpen die onder de Omgevingswet overgelaten worden aan decentrale overheden landen door middel van de bruidsschat in het omgevingsplan of de waterschapverordening. De bruidsschat vindt men terug in hoofdstuk 7 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet. 

Indeling bruidschat

Wie met de Omgevingswet werkt denkt in activiteiten. Dit is ook de naam van het tweede hoofdstuk van de bruidsschat. Afdeling twee van dit hoofdstuk gaat over de eerder beschreven bouwactiviteit. Afdeling drie gaat over de milieubelastende activiteiten. Dit blog concentreert zich op die regels

De bruidsschat bevat regels voor milieubelastende activiteiten en over de gevolgen van emissies van geluid, geur en trillingen. Ook wordt er een aantal vergunningplichten in de bruidsschat opgenomen.  Deze zaken worden echter ook door andere regelingen beheerst. Zoals op rijksniveau het Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit kwaliteit leefomgeving.  

Inhoud bruidschat

Veel activiteiten die in het Activiteitenbesluit geregeld zijn komen nu in de bruidsschat in afdeling 2.3 terug. Onder het begrip milieubelastende activiteit kunnen zoveel activiteiten vallen dat het binnen het bestek van dit blog onmogelijk is deze allemaal op te sommen. De toelichtingen bij de diverse regelingen noemen wel een aantal activiteiten waarbij de gedachte is dat deze beter op decentraal niveau geregeld kunnen worden. Het gaat daarbij onder andere om de volgende activiteiten:

  • Kleinschalige voedselbereiding (artikel 2.3.23.1)
  •  Supermarkt (2.3.25.1)
  • Horeca
  • Dierenpensions

Daarnaast bevat de bruidsschat ook vergunningplichten voor de volgende milieubelastende activiteiten (niet uitputtend):

  • Houden van landbouwhuisdieren (2.3.26.1)
  • Polyesterhars (2.3.26.2)
  • Kweken vliegende insecten (2.3.26.5)
  • Opslaan LPG voor en tanken met LPG (2.3.26.7)

Ook worden nadelige gevolgen van bedrijven zoals geluid (zie vorig blog), geur, trillingen en luchtkwaliteit. Voor deze gevolgen worden in paragraaf 5.1.4 van het Besluit kwaliteit leefomgeving echter ook instructieregels gesteld. Regels in het omgevingsplan moeten (gaan) voldoen aan die instructieregels. Bovendien kan de vraag gesteld worden of de regels van de bruidsschat ook gelden voor in het Besluit activiteiten leefomgeving aangewezen activiteiten.

Verhouding instructieregels Besluit kwaliteit leefomgeving en regels in de bruidsschat

Artikelen 5.59, 5.83 en 5.92 van het Besluit kwaliteit leefomgeving bepalen dat een omgevingsplan erin voorziet dat de gevolgen van activiteiten aanvaardbaar zijn. Is aan deze instructieregel nu voldaan als een gemeente de bruidsschat de komende jaren onveranderd in het omgevingsplan laat bestaan? Het antwoord is: niet altijd.

Een voorbeeld in dit verband is artikel 2.3.5.6. In de Bruidsschat worden alleen waarden gesteld voor continue trillingen in trillinggevoelige ruimten. De instructieregel van artikel 5.87 Besluit kwaliteit leefomgeving bepaalt dat een omgevingsplan ook waarden bevat voor herhaald voorkomende trillingen. De bruidsschat gebruikt in artikel 2.3.6a voor geur ook andere termen dan het Besluit kwaliteit leefomgeving (geurgevoelig object vs. gebouw). Verder is de paragraaf over geur door het in een dierenverblijf houden van landbouwhuisdieren wel geïnspireerd op het Bkl, maar nog niet in de systematiek daarvan. Een geurverordening moet bijvoorbeeld nog in het omgevingsplan geïntegreerd worden.

Regels voor milieubelastende activiteiten in de bruidsschat in verhouding tot het Besluit activiteiten leefomgeving

Belangrijk in dit verband is ook of de bruidschatregels gelden voor de milieubelastende activiteiten die zijn aangewezen in hoofdstuk drie van het Besluit activiteiten leefomgeving. Regels in de bruidsschat die de milieugevolgen reguleren (geluid, geur, trillingen) gelden gewoon naast het Besluit activiteiten leefomgeving. Er zijn daarnaast ook regels in de bruidsschat die alleen gelden als een milieubelastende activiteit niet onder het Bal valt, bijvoorbeeld regels over energiebesparing (artikel 2.3.2.1 Bruidsschat).  

Conclusie

De bruidsschat is vooral een voortzetting van hetgeen eerst onder  de Wet milieubeheer en het daarop gebaseerde Activiteitenbesluit terug te vinden is. Veel termen uit die regelingen komen onveranderd terug. De bruidsschat is een overgangsinstrument bij uitstek. Om aan het Besluit kwaliteit leefomgeving te voldoen kan in een omgevingsplan niet worden volstaan met de regeling zoals die in de bruisschat staat; gemeenten moeten daar in de periode tot 2029 nog het nodige aan doen..