Wetteksten Omgevingswet

Omgevingswet-AmvB’s

Per 1 juli 2016 gingen 4 Omgevingswet-AMvB’s in consultatie. Het gaat om de volgende AmvB’s:

  • Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Het Bkl richt zich tot het bevoegd gezag. Dit ontwerpbesluit bevat diverse inhoudelijke normen voor gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Deze normen gaan over het bereiken van de nationale doelstellingen en het voldoen aan internationale verplichtingen. Het gaat om instructieregels, omgevingswaarden, beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen en regels over monitoring en gegevensbeheer.
  • Omgevingsbesluit (Ob). Het Omgevingsbesluit richt zich tot burgers, bedrijven en overheden. Het geeft in aanvulling op de Omgevingswet onder meer aan welke procedures wanneer gelden en wie het bevoegde gezag is voor vergunningverlening. Ook de regels voor milieueffectrapportage, kostenverhaal en financiële zekerheidsstelling staan in dit ontwerpbesluit.
  • Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het Besluit bouwwerken leefomgeving stelt algemene rijksregels voor activiteiten. Denk aan zaken als het in stand houden, bouwen en slopen van bouwwerken. Deze regels zijn in de praktijk met name van belang voor burgers en bedrijven.
  • Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het Besluit activiteiten leefomgeving bevat de rechtstreeks werkende regels die het Rijk stelt aan activiteiten van burgers, bedrijven of overheden in de fysieke leefomgeving. Het gaat onder meer om activiteiten die het milieu belasten, activiteiten rondom wegen en waterstaatwerken en activiteiten die gaan over cultureel erfgoed. Het besluit beschrijft welke regels gelden, welke ruimte er is om af te wijken van de regels en wanneer een vergunning nodig is.

Kamerstukken

Hieronder zijn de belangrijkste kamerstukken getoond, deze zijn onderverdeeld in drie delen.

  • Wetsvoorstel in de vorm van memorie van toelichting, nader rapport en de nota’s van wijzigingen
  • Amendementen en andere belangrijke kamerstukken van de 2e kamer
  • Brieven van de regering

De wet is vastgesteld door de Tweede Kamer op 16 juli 2015 (kamerstuk 33 962 nr. A). De Memorie van Toelichting (17 juni 2014) moet hierop nog aangepast worden. Hieronder zijn de belangrijkste documenten vetgedrukt.

Wetteksten Omgevingswet

Wetsvoorstel Omgevingswet

DATUM TITEL KAMERSTUK
26 maart 2016 Publicatie Omgevingswet Stb 2016 nr. 156
16 juli 2015 Gewijzigd voorstel van wet (pdf) 33 962 nr. A
21 mei 2015 Tweede nota van wijziging 33 962 nr. 24
18 februari 2015 Nota van wijziging 33 962 nr. 13
2 juli 2014 Nota van verbetering 33 962 nr. 5
17 juni 2014 Nader rapport 33 962 nr. 4
17 juni 2014 Memorie van Toelichting
– MvT Algemeen deel (pdf)
– MvT Artikelgewijze toelichting (pdf)
33 962 nr. 3
17 juni 2014 Voorstel van wet 33 962 nr. 2

 

Belangrijkste Kamerstukken Tweede Kamer

Tijdens de behandeling van de Omgevingswet in de Tweede Kamer dienden kamerleden een groot aantal amendementen in. Een overzicht van alle amendementen is hier te vinden.  Per hoofdstuk uit de Omgevingswet is te zien wat de aangenomen amendementen zijn, deze zijn hier te vinden.

 

Overige Kamerstukken Tweede Kamer

DATUM TITEL KAMERSTUK
2 juli 2015 Stemmingsoverzicht Tweede Kamer
19 juni 2015 Verslag tweede wetgevingsoverleg 8 juni 2015 33 962 nr. 101
15 juni 2015 Verslag eerste wetgevingsoverleg 1 juni 2015 33 962 nr. 85
20 november 2014 Brief Presidium over onderzoek naar Omgevingswet 33 962 nr. 8

 

Belangrijkste Kamerstukken Regering

DATUM TITEL KAMERSTUK
11 oktober 2016 Brief Aanvullende uitleg ten aanzien van de AMvB’s onder de Omgevingswet (pdf) 33 118 nr. 36
11 oktober 2016 Brief Voortgang implementatie stelselherziening omgevingsrecht
– Publicatie Aan de slag met de Omgevingswet (pdf)
– Publicatie Toelichting financiële afspraken stelselherziening omgevingsrecht (pdf)
– Publicatie hoofdlijnenakkoord financiële afspraken stelselherziening omgevingsrecht (pdf)
33 118 nr. 35
26 mei 2016 Brief Voortgang stelsel Omgevingswetgeving 33 962 nr. 186
23 mei 2016 Brief invoeringswet Omgevingswet 33 962 nr. 185
20 mei 2016 Afschrift aan de Tweede Kamer van 19 mei 2016 over de invoeringswet Omgevingswet 33 962 nr. A
17 december 2015 Memorie van antwoord op behandeling in Eerste Kamer 33 962 nr. E
9 juli 2015 Brief over het afgesloten Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet (pdf) 33 118 nr. 19
3 juli 2015 Brief over de waardering van de ingediende nieuwe amendementen op het wetsvoorstel Omgevingswet 33 962 nr. 169
1 juli 2015 Brief over de waardering van de na 17 juni 2015 ingediende amendementen op het wetsvoorstel Omgevingswet 33 962 nr. 160
18 juni 2015 Brief over de waardering van de ingediende amendementen op het wetsvoorstel Omgevingswet 33 962 nr. 100
5 juni 2015 Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld in de eerste termijn van het wetgevingsoverleg d.d. 1 juni 2015 33 962 nr. 61
21 mei 2015 Nota naar aanleiding van het nader verslag 33 962 nr. 23
23 april 2015 Nader verslag over wetsvoorstel Omgevingswet naar aanleiding van de nota (nr. 12), nota van wijziging (nr. 13) en het rapport ( 33 962 nr. 16
2 april 2015 Aanbiedingsbrief bij het rapport met de reactie van de regering op het advies van de Raad van State (pdf) 33 962 nr. 14
18 februari 2015 Contouren uitvoeringsregelgeving Omgevingswet
– Bijlage 1a Hoofdrapport Doelen, normen (pdf) en gezondheid en veiligheid in de Omgevingswet (pdf)
– Bijlage 1b Bijlagenrapport ratio en onderbouwing (pdf) en huidige normen omgevingskwaliteit (pdf)
– Bijlage 2 Naar de laan van de leefomgeving: bouwsteen (pdf) voor een digitaal stelsel Omgevingswet (pdf)
33 118 nr. 18
18 februari 2015 Nota naar aanleiding van het verslag 33 962 nr. 12
5 februari 2015 Aanbieding Evaluatie landinrichtingsinstrumentarium Wilg (pdf) 33 962 nr. 11
20 november 2014 Aanbieding Tabel opmerkingen Raad van State wetsvoorstel Ow (pdf) 33 962 nr. 7
1 oktober 2014 Planning regelgeving stelselherziening omgevingsrecht 33 118 nr. 17
17 juni 2014 Begeleidende brief bij wetsvoorstel Omgevingswet 33 118 nr.16
28 oktober 2013 Voortgangsbrief stelselherziening omgevingsrecht 33 118 nr. 8
9 maart 2012 Hoofdlijnen nieuw stelsel omgevingsrecht
– Kabinetnotitie Stelselwijziging omgevingsrecht
– Bijlage ‘Advies Raad van State’ (pdf)
– Bijlage ‘Werking van het stelsel van de Omgevingswet (pdf)
– Bijlage ‘Overzicht van te integreren wetten (pdf) en rechtsfiguren in de Omgevingswet (pdf)
– Bijlage ‘Voorlopige inhoudsopgave van de Omgevingswet (pdf)
33 118 nr. 2
28 juni 2011 Hoofdlijnen nieuw stelsel omgevingsrecht 31 953 nr. 40
23 maart 2011 Kamerbrief Aanpak herziening omgevingsrecht 31 953 nr. 39