Wat is de Omgevingswet?

Alles wordt anders’ of ‘oude wijn in nieuwe zakken’? Beide stellingen worden met grote overtuiging gepredikt. Beide zijn ten dele waar. Inhoudelijk kan er namelijk in theorie/met enige fantasie ‘gelijk worden overgestoken’ (het Omgevingsplan vervangt immers het bestemmingsplan, de Omgevingsvisie de Structuurvisie en het Programma het sectorale beleid). KuiperCompagnons is er echter van overtuigd dat er een wezenlijk ander proces nodig is om tot écht integraal beleid voor de fysieke leefomgeving te kunnen komen. In veel gevallen is hiervoor een cultuurschok nodig.

Nu al anticiperen

De Omgevingswet is een ingrijpende stelselwijziging, maar ook een logisch vervolg op eerder in gang gezette veranderingen met de Waterwet, Wro, Wabo en de Crisis- en herstelwet. De huidige wetgeving is complex en uitgebreid; het omgevingsrecht bestaat uit 40 sectorale wetten, 117 AMvB’s en honderden ministeriële regelingen. Het doel is om – vanuit één gebundelde wet – eenvoudiger, efficiënter en beter aan een duurzame leefomgeving te werken. Een ding is zeker: Het is snel 2021. Daarom adviseren wij u – in lijn met de brief van de VNG van 17 juli 2015 – hierop vroegtijdig te anticiperen.

Doel omgevingswet

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.