Casus: Waardenweer

De casus van de gemeente Waardenweer biedt een unieke kijk in de keuken van een gemeente die graag aan de slag wil met de nieuwe wet. De gemeente Waardenweer ziet zich echter voor een aantal lastige dilemma’s geplaatst. Kijk hieronder naar de vragen en de antwoorden, die wij gaandeweg zullen toevoegen. Denk mee met de gemeente Waardenweer en stuur zelf je eigen ‘oplossing’ op. Maak zo kans op een gratis Masterclass Omgevingswet voor jouw gemeente.

Waardenweerfinal2

De gemeente Waardenweer werkt aan coherent omgevingsbeleid. In dit verband worstelt de gemeente met de volgende vraagstukken:

 1. Is de Omgevingswet nodig en nuttig voor het oplossen van de problemen in de leefomgeving van Waardenweer?
 2. Kunnen op basis van dit instrumentarium de juiste keuzen gemaakt worden?
 3. Garandeert dit integraal werken?
 4. Moeten we wachten tot de Omgevingswet van kracht is of kunnen we nu al vooruitlopen daarop?
 5. Als de gemeente wil anticiperen op de Omgevingswet, of als die al van kracht is, wat is dan de beste aanpak om te komen tot een coherent omgevingsbeleid?
 6. Welk beleid moet in welke vorm (visie, plan, programma) worden ondergebracht?
 7. Hoe bereiken we de noodzakelijke cultuurverandering c.q. -schok om volledig integraal (of integrerend) te gaan werken?
 8. Hoe moet de gemeente omgaan met nieuwe initiatieven?
 9. In welk beleidsstuk moeten die worden getoetst? Moeten ze nog wel worden getoetst?
 10. Hoe kunnen we het proces zo inrichten dat er breed draagvlak ontstaat en er tegelijkertijd een helder omgevingsbeleid met duidelijke keuzes wordt opgesteld?
 11. Wat zijn hierbij de valkuilen en hoe omzeilen we die?

Denk mee met de gemeente Waardenweer en maak kans op een gratis Masterclass Omgevingswet!

Informatie over de gemeente Waardenweer

Bron: Likipedia

Waardenweer Uitspraak info uitleg bla) is een gemeente in de Nederlandse provincie Overweerd. De gemeente Waardenbrug telt 71.533 inwoners (januari 2015) met het centraal gelegen stadje Waardenbrug (in het Waardenbrugs: De Waerd, Latijn: Carus Pons) van 22.871 inwoners en vijf kleinere kernen (Kruindam, Baersvelt, Oog, ’t Wieks en Waardom) in het midden van Nederland.

Waardenbrug kent een grotendeels agrarische omgeving, aan de rivier de Waard onder de rook van de grote stad Waardam. Waardenweer is voortgekomen uit de (voormalige) gemeenten Waardenbrug en Ter Weer. Deze twee gemeenten zijn in 2011 samengevoegd.

Samen met onder meer de gemeenten Kogge en Rinsel vormt Waardenweer het Rijk van Waerd. In de jaren negentig was dit een actief regionaal samenwerkingsorgaan.

Inhoud [verbergen]
1 Geschiedenis en naamgeving
2 Politiek en bestuur
3 Beleid
Geschiedenis en naamgeving

Het stadje Waardenweer heeft een lange geschiedenis, die meer dan 2000 jaar teruggaat. Als Carus Pons vormde het een belangrijke Romeinse kampplaats aan de Limes en een levendige handelspost. In 1235 kreeg Waardenweer , toen nog Waerdebrugh, stadsrechten. Na een aantal eeuwen in de luwte van de Nederlandse geschiedenis te hebben verkeerd, maakte het stadje dankzij het Waardenweers plateel een bloeiperiode mee aan het einde van de 19e eeuw. Dit liet ook het ommeland niet ongemoeid: veel boeren konden met kleinschalige plateelbakkerijtjes hun schamele inkomen uit het gemengde agrarisch bedrijf aanvullen.

Politiek en bestuur

Het politieke speelveld van Waardenweer is de afgelopen vijftien jaar sterk aan verandering onderhevig geweest. Waar Waardenweer vooral een rode signatuur kende, Kruindam, Oog, ’t Wieks en Waardom vooral Christendemocratisch van aard waren en Baersvelt sterk liberaal van snit was, zwaait sinds tien jaar Waardenbrug Lokaal als grootste partij de scepter. Een afsplitsing hiervan – Waardenbrug Voorop – speelt sinds de afgelopen verkiezingen een rol bij het halen van meerderheden.

De lokale krant Nieuws van Waerde bericht met regelmaat van onderling ‘wantrouwen’ tussen het college van burgemeester en wethouders en raad. Burgers voelen zich in de eerste plaats betrokken bij de kern waarin zij wonen. De machtsverschuiving richting lokale partijen komt vooral voort uit het gevoel van burgers dat zij onvoldoende betrokken worden, wat bij de laatste enquêtes overigens nog immer het geval blijkt. Er zijn diverse burgerinitiatieven die zich geheel in lijn van de doe-democratie hebben verenigd. Groen-Waardenburg is hier een voorbeeld van.

Beleid

Algemeen beleid [bewerken]
Waardenweer heeft een (zeer algemene) Toekomstvisie (Waardenweer Vooruit, uit 2008) gericht op 2025 waarin alleen per thema de ambities zijn uitgesproken. De raad heeft kennisgenomen van de toekomstvisie, maar deze nooit officieel vastgesteld.

Waardenweer heeft een Structuurvisie (Waardenweer buitengewoon, uit 2009) die vooral gericht is op de klassieke uitbreiding (woningen en bedrijventerrein). De daarin problemen van de gemeente hebben vooral te maken met zaken als (intensieve) veehouderij in relatie tot de burgerbewoning van het buitengebied, ernstige verkeershinder in de hoofdkern en de verwachting dat voorzieningen niet overal kunnen worden gehandhaafd.

Sectoraal beleid [bewerken]
De Woonvisie is uit 2010 en moet op onderdelen worden bijgesteld. De beschikbare woningbouw-locaties zijn voldoende voor de komende tien jaar en misschien wel meer. De gemeente heeft flink moeten afboeken sinds de crisis.

De gemeente heeft net op tijd (voor 1 juli 2013) gezorgd voor een geactualiseerde set bestemmingsplannen. het GVVP is uit 2008 en moet nodig worden geactualiseerd. Het Milieubeleidsplan wordt momenteel geactualiseerd. Het Economische beleidsplan is net gereed.

 

2 thoughts on “Casus: Waardenweer

 1. Antwoord op vraag 1: De Omgevingswet reikt instrumenten aan waarmee goed omgevingsbeleid kan worden gemaakt. Het garandeert dit echter niet. Andersom is het zo dat binnen het huidige stelsel ook goed omgevingsbeleid mogelijk is. Wij denken daarom dat het verschil tussen de Omgevingswet en het huidige stelsel meer zit in het proces (hoe kom je tot de gegeven instrumenten?) dan in de inhoud (wat staat er in die instrumenten?). De nieuwe wet dwingt in dit proces wel meer tot integraal (samen)werken, omdat de Omgevingsvisie ook bijvoorbeeld het Milieubeleidsplan vervangt. En naarmate dit integrale – of integrerende – werken daadwerkelijk meer gebeurt, dan neemt ook de kans op het oplossen van problemen in de leefomgeving in Waardenweer toe.

 2. Antwoord op Vraag 2: Ja, dit kan. Daarbij is het echter van groot belang binnen de gemeente niet alleen te kijken naar de losse instrumenten van de Omgevingswet, maar vooral naar het hele bouwwerk van het omgevingsbeleid. Dat zit zo. In de Omgevingswet staat (de kwaliteit van) de fysieke leefomgeving centraal. Momenteel worden de drie kerninstrumenten van de Omgevingswet op strategisch en operationeel niveau – omgevingsvisie, omgevingsplan en programma’s – nog teveel los van elkaar benaderd. Beleid voor de fysieke leefomgeving binnen de Omgevingswet kan alleen succesvol zijn als deze drie kerninstrumenten op elkaar aansluiten. Daarbij vormen de (bestaande en gewenste) omgevingswaarden vormen de rode draad. Essentieel is dat de Omgevingswet vraagt om een ander, (nog) integraler proces, omdat de omgevingsvisie en het omgevingsplan ook de beleidsstukken voor het milieu-, water- en verkeersspoor omvatten. Het ‘bouwwerk’ van het omgevingsbeleid moet in 2018 staan. De acht weken die de gemeente van de wetgever heeft gekregen om op een (omgevings)vergunningaanvraag te reageren, is immers niet ruim bemeten. Het voldoen aan deze acht-weken-termijn – en bovendien aan de ambitie van de wet ontwikkelruimte te combineren met behoud van kwaliteit – kan alleen met een op elkaar aansluitende omgevingsvisie en omgevingsplan.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.