Vertaling van omgevingsvisie naar omgevingsplan

160629-omgevingsvisie-omgevingsplan

KuiperCompagnons gaat namens de BNSP (Bond van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen) – samen met Rho, Tonnaer en Twan Jütte –  een Pilot voor Rijkswaterstaat draaien. KuiperCompagnons heeft het onderwerp ‘vertaling omgevingsvisie naar omgevingsplan’ en de gemeente Hillegom als Pilot aangedragen. De Pilot is een ‘Zomerimpuls’. Dit betekent dat nog in de zomer het resultaat wordt opgeleverd.

Zoals onder meer blijkt uit de pilots Omgevingsvisie (2014-2016), het Apeldoorns Kookboek en het Handboek Kwaliteitsverbetering buitengebied Westvoorne, wordt er al volop gewerkt in de geest van de Omgevingswet. Maar hoe vertaal je een visie in regels die de initiatiefnemers daadwerkelijk op weg helpen? Dat vraagt een sterke relatie tussen omgevingsvisie en omgevingsplan. Deze relatie is nu nog vaak zwak, terwijl snelheid in de besluitvorming alleen effectief – en zonder dat het ad hoc planologie wordt – gehaald wordt als het hele ‘bouwwerk’ van de Omgevingswet binnen een gemeente op orde is. Het is namelijk vrijwel onmogelijk een goed omgevingsplan te maken zonder op hoger abstractieniveau nagedacht te hebben over wat je als gemeente nu eigenlijk wil bereiken op het gebied van de fysieke leefomgeving en met welke middelen je dat doet. De BNSP gaat in opdracht van ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ in de praktijkcasus Hillegom uitzoeken hoe dit aan te pakken. Dit gebeurt aan de hand van een aantal onderwerpen – zoals centrumontwikkeling en vraagstukken in het buitengebied (verblijfsrecreatie en schaalvergroting) – die ook bij veel andere gemeenten in Nederland herkenbaar zullen zijn. De conclusies en aanbevelingen worden vastgelegd in een beeldende factsheet.IMG_1367-ingekleurd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.