Handboek Kwaliteitsverbetering Westvoorne

Handboek ondersteunt particulieren bij ontwikkelingen die bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving

Als uitwerking van de Omgevingsvisie Westvoorne heeft KuiperCompagnons een Handboek Kwaliteitsverbetering opgesteld voor het buitengebied van de gemeente Westvoorne. Met het handboek kan de gemeente partijen verleiden en stimuleren ontwikkelingen te starten waarmee versterking van de kwaliteit van het buitengebied wordt gerealiseerd. Daarbij gaat het niet alleen om ruimtelijke kwaliteit, maar ook om verhoging van de cultuurhistorische, natuur- en recreatieve waarden, om verduurzaming en om versterking en verbreding van de plattelandseconomie. Met veel beelden en korte tekstjes worden concrete aanbevelingen gedaan die initiatiefnemers kunnen gebruiken om een inrichtingsplan op te stellen. De aanbevelingen zijn niet voor alle gebieden hetzelfde: voor de zanderijen geven we andere bouwstenen mee dan bijvoorbeeld voor de jonge zeekleipolders.

Als een initiatiefnemer veel aanbevelingen overneemt, moet deze ervan uit kunnen gaan dat de gemeente akkoord gaat met het plan. Tegelijkertijd heeft de gemeente met het handboek een document in handen waarmee op kwalitatieve wijze beoordeeld kan worden of initiatieven bijdragen aan de gewenste kwaliteitsverbetering en dus of medewerking aan het plan kan worden verleend.

03-deelgebieden-alledrie-tekstlabels01-bouwen-in-het-landschap 02-stappenplan