Programma’s

Het programma (eveneens Hoofdstuk 3 van de wet) bevat concrete maatregelen voor bescherming, beheer, gebruik en ontwikkeling van de leefomgeving. Het kan een sectoraal of gebiedsgericht karakter hebben en kan verschillende elementen bevatten. Het kan plannen bevatten voor uitvoering van projecten of maatregelen om sectorale doelen te verwezenlijken. Het kan ook kaders stellen voor de uitoefening van bevoegdheden door een bestuursorgaan dat het programma vaststelt. Voor enkele onderwerpen zijn programma’s wettelijk voorgeschreven vanwege de implementatie van EU-richtlijnen. Ook kan voorgeschreven zijn dat een bestuursorgaan een plan of programma opstelt als niet voldaan wordt of dreigt te worden aan een (op grond van hoofdstuk 2) vastgestelde omgevingswaarde. In bijzondere situaties, in het bijzonder waar niet voldaan wordt of dreigt te worden aan omgevingswaarden, kan een programma ook gebruikt worden om regie te voeren op activiteiten die een negatief effect hebben op het voldoen aan de omgevingswaarde. Het programma bevat in dat geval een pakket van maatregelen om de gebruiksruimte te optimaliseren. Het instrument wordt ‘programmatische aanpak’ genoemd (zoals het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit).

Waar het vastleggen van kostenverhaal en verevening voorheen plaatshad in de uitvoeringsparagraaf van een structuurvisie , leent nu het ‘programma’ zich hiervoor. Hierin kan een gemeente niet alleen de strategische en integrale afweging opnemen, maar ook welke middelen, maatregelen en instrumenten ze wil inzetten. Omdat een programma daarmee in feite ook een deel van de gemeentelijke structuurvisie vervangt, krijgt de omgevingsvisie dus een puur strategisch karakter, zonder uitvoeringsprogramma. Het is aan de desbetreffende overheid of (ook) de inhoudelijke concretisering wordt doorgeschoven naar het programma.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.