Reikwijdte Kruimelgevallenregeling

Kruimelgevallen

Op 16 november 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een voor de praktijk opvallende uitspraak gedaan over de reikwijdte van de Kruimelgevallenregeling.

De vraag is in hoeverre de kruimelgevallenregeling kan worden benut bij een uitbreiding van een hoofdgebouw, dat nog niet gerealiseerd is. Centraal in deze zaak staat de uitleg van het begrip ‘bijbehorend bouwwerk’ in dat verband (artikel 4, onder 1 van bijlage II bij het Bor).

De Afdeling oordeelt hier dat de rechtbank een te beperkte uitleg heeft gegeven aan het begrip ‘bijbehorend bouwwerk’ en dat daar onder ook een uitbreiding van het hoofdgebouw moet worden verstaan. Daarnaast oordeelt de Afdeling dat het niet om een bestaand hoofdgebouw hoeft te gaan, maar dat het voldoende is dat een hoofdgebouw op basis van het geldende bestemmingsplan is toegestaan.

Als gevolg van deze uitspraak is de reikwijdte van de kruimelgevallenregeling aanzienlijk vergroot zodat in principe alle denkbare uitbreidingen van hoofdgebouwen daarmee kunnen worden vergund. Hierdoor is het voor gemeenten van groot belang om beleidsregels over de toepassing van de kruimelgevallenregeling vast te stellen zodat ontwikkelingen in goede banen worden geleid.

De volledige uitspraak is op de website van de Raad van State terug te lezen.

 

 

Omgevingsvisie voor Staphorst

161028-omgevingsvisie-StaphorstKuiperCompagnons heeft opdracht gekregen om de omgevingsvisie voor de gemeente Staphorst op te stellen. Het komende jaar wordt in overleg met gemeente en bewoners de koers bepaald waar Staphorst naar toe wil. Anders dan voorheen en strikt noodzakelijk op grond van de Omgevingswet is het nadrukkelijk de bedoeling het sociale domein een belangrijke rol te laten spelen. Staphorst groeit – in tegenstelling tot omliggende gemeentes – de komende jaren verder door. De vergrijzing neemt echter ook toe. In de omgevingsvisie wordt gekeken wat deze ontwikkelingen tot gevolg hebben voor de fysieke en sociale leefomgeving.

De Omgevingswet is voor Staphorst niet nieuw. Zij zijn zich al geruime tijd aan het voorbereiden op de Omgevingswet en hebben daartoe het EPOS-model opgezet: Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst. Met dit model wil de gemeente sneller, eenvoudiger en een efficiënter besluitvormingsproces vergunningverlening tot stand brengen. Een burger die wat wil bouwen, zorgt voortaan zelf voor een professional, zoals een architect of een bouwkundige. Die maakt een plan dat qua wet- en regelgeving en welstand deugt. Een zogeheten ruimtecoach van de gemeente geeft ‘aan de voorkant van het proces’ informatie wat er allemaal moet gebeuren. De gemeente ontvangt vervolgens een plan. Als dat plan klopt wordt het in procedure genomen. Daarvoor is het wel essentieel een helder beeld van de toekomst te hebben. Die wordt nu geschetst in de omgevingsvisie.

Factsheet: Van omgevingsvisie naar omgevingsplan

Factsheet: van omgevingsplan naar omgevingsvisie

In opdracht van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet heeft de BNSP in de zomermaanden van 2016 in de gemeente Hillegom het proces begeleid om de omgevingsvisie te vertalen naar een omgevingsplan. Hierbij zijn ervaringen opgedaan aan de hand van twee onderwerpen die ook bij veel andere gemeenten in Nederland herkenbaar zijn: buitengebied en centrumontwikkeling.  Deze zogenoemde ‘Zomerimpuls’ werd namens de BNSP door KuiperCompagnons, samen met de gemeente Hillegom, Rho en Twan Jütte, verzorgd. De ervaringen die hierbij zijn opgedaan zijn in een factsheet toegelicht.

De ervaringen die zijn beschreven zijn gebaseerd op een specifieke situatie. De uitgangspunten en keuzes van de gemeente zijn steeds leidend geweest in de gesprekken. De periode waarin de sessies hebben plaatsgevonden was kort, maar voldoende voor een eerste verkenning. De gemeente gaat verder met de uitwerking van deze eerste ervaringen.

KuiperCompagnons heeft het onderwerp ‘Vertaling omgevingsvisie naar omgevingsplan’ en de gemeente Hillegom als pilot aangedragen. Het resultaat is deze factsheet.

Instrument m.e.r. moet meebewegen met Omgevingswet

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de Ontwikkeling Haven-Stad Amsterdam te onderzoeken hoe de omvorming van het haven- en industriegebied tot ook een aantrekkelijk en gezond woongebied het beste gerealiseerd kan worden. De Commissie adviseert verder met een monitorings- en evaluatieprogramma periodiek te controleren in welke mate de daadwerkelijke ontwikkelingen bijdragen aan het realiseren van de ambities van de gemeente. Een integraal informatiesysteem biedt bestuurders een basis om in de loop van de tijd, indien nodig, het omvormingsproces bij te sturen.

Lees verder

Integraal werken met de omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een instrument om nu al te kunnen oefenen met werken onder de Omgevingswet. In de nieuwe Omgevingswet staat niet heel veel over de manier waarop een omgevingsvisie moet worden opgesteld, anders dan bij bijvoorbeeld een omgevingsplan. Vlak voor de zomer kwam het uitgebreide boek ‘Werken met de omgevingsvisie. Visievorming onder de Omgevingswet’ uit, geschreven door Gerwin Gabry.

Maarten Hoorn, projectleider bij Platform31, schreef een recensie over het lijvige boek. Deze recensie biedt een beknopt overzicht welke onderwerpen de revue passeren in het boek. Een belangrijke vraag is in hoeverre een omgevingsvisie een integraal document moet zijn.

Omgevingsvisie Westvoorne 2030 vastgesteld!

160728-omgevingsvisie-vastgesteld

Samen met de gemeente Westvoorne hebben wij als één van de eersten in Nederland een gemeentelijke omgevingsvisie opgesteld! De omgevingsvisie Westvoorne biedt het raamwerk waarbinnen de gemeente de komende jaren sectoraal beleid verder zal uitwerken. De visie is dan ook meer op te vatten als een proces in plaats van een statisch document. Het gaat erom dat de verschillende disciplines veel meer met elkaar gaan samenwerken en dat de gemeente ‘de boer op gaat’ om particulieren te verleiden tot / te helpen bij initiatieven. Zo hebben we voorgesorteerd op de nieuwe, meer faciliterende en aanjagende / enthousiasmerende rol van de gemeente. Wij hebben de projectgroep en het bestuur van de gemeente geadviseerd over de te nemen stappen in het proces en over het betrekken van de verschillende partijen en burgers. Tevens hebben wij bijeenkomsten begeleid met de interne en externe betrokkenen, onder meer door het verzorgen van presentaties op locatie. Op 5 juli jl. is de Omgevingsvisie Westvoorne 2030 door de gemeenteraad vastgesteld.

Lees verder

Vertaling van omgevingsvisie naar omgevingsplan

160629-omgevingsvisie-omgevingsplan

KuiperCompagnons gaat namens de BNSP (Bond van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen) – samen met Rho, Tonnaer en Twan Jütte –  een Pilot voor Rijkswaterstaat draaien. KuiperCompagnons heeft het onderwerp ‘vertaling omgevingsvisie naar omgevingsplan’ en de gemeente Hillegom als Pilot aangedragen. De Pilot is een ‘Zomerimpuls’. Dit betekent dat nog in de zomer het resultaat wordt opgeleverd.

Lees verder

Schakeldag 2016: ‘aan de slag met de (Omgevings)wet en regelgeving’

schakeldag

Rijkswaterstaat organiseert eenmaal per jaar de schakeldag. Dit is een platform waar inhoud en praktijk samen komen. Deze editie staat geheel in het teken van de Omgevingswet. Bezoekers van de Schakeldag krijgen niet alleen informatie over de nieuwe wet maar vooral ook over de huidige wet- en regelgeving. Vanwege het grote aantal aanmeldingen is inschrijven al een paar weken niet meer mogelijk. Gerwin Gabry van KuiperCompagnons leidt de sessie ‘Aan de slag met de omgevingsvisie’. Hij zal verslag doen van de Pilots Omgevingsvisie en vertellen waarom je idealiter begint met een (omgevings)visie.

Meer informatie over de Schakeldag 2016 is te vinden op de website www.schakeldagen.nl.

Visievorming mag weer

160520-visievorming-mag-weer
Alle tekenen wijzen erop dat visievorming, die sinds de crisis in het verdomhoekje zat, weer ‘mag’. De grote uitdagingen waarvoor Nederland staat, vragen om een heldere kijk op de toekomst. Niet voor niets pleit de wetgever met de Omgevingswet voor het vormen van een integrale visie op de fysieke leefomgeving. Hiervoor is het kenninstrument ‘omgevingsvisie’ bedacht en ook is het kabinet zelf druk bezig met de Nationale Omgevingsvisie. Daarom organiseert Platform31 samen met de BNSP op woensdag 1 juni in het stadhuis van Leiden de ‘Praktijkbijeenkomst Omgevingsvisies’. Hier worden ook de ervaringen uit het Leertraject Pilots omgevingsvisie gedeeld, dat de BNSP voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft uitgevoerd.

Lees verder

Aan het werk met de omgevingsvisie!

boek-omgevingsvisie

Het boek ‘Werken met de omgevingsvisie; visievorming onder de Omgevingswet’ is vanaf deze week te koop! Auteur Gerwin Gabry van KuiperCompagnons legt uit: ‘Dit boek geeft een praktische handleiding om zelf een omgevingsvisie te maken of om het proces eromheen te begeleiden. In het boek is daartoe een gedegen uitleg van de Omgevingswet opgenomen. Ook de resultaten van de Pilots Omgevingsvisie van het Ministerie zijn erin verwerkt en interviews met experts op verschillende terreinen (milieu, verkeer, water). Onderwerpen als integraal werken, cultuurverandering, participatie, digitalisering en de relatie met het omgevingsplan zijn uitgebreid behandeld. Het boek, dat een grondige herziening is van het goed verkochte boek ‘Werken met de structuurvisie en omgevingsvisie’, is vanaf nu verkrijgbaar bij uitgever Berghauserpont, maar ook bij Bruna, ECI, Bol.com en Paagman. Zoals em. prof. ir. Joost Schrijnen in het voorwoord aangeeft: ‘.. ook al is de wet nog maar net klaar, het is zeer relevant om vanuit de kennis in dit handboek aan het werk te gaan’.