Omgevingsvisie Westvoorne

De omgevingsvisie als proces

Eerste omgevingsvisie van KuiperCompagnons vastgesteld!

westvoorne

Samen met de gemeente Westvoorne hebben wij onze eerste omgevingsvisie opgesteld. De omgevingsvisie is – met de komst van de nieuwe omgevingswet – de opvolger van de structuurvisie en geeft de integrale ontwikkelstrategie aan voor de gemeente. Vergeleken met de structuurvisie is de omgevingsvisie nog meer integraal, met naast aandacht voor de ruimtelijke aspecten ook aandacht voor bijvoorbeeld milieu, leefbaarheid, zorg en onderwijs.

We hebben de omgevingsvisie Westvoorne niet alleen samen met de verschillende disciplines binnen het ambtelijk apparaat van Westvoorne opgesteld, maar ook samen met de bevolking en maatschappelijke partijen. Niet de sectorale belangen, maar gemeenschappelijke waarden stonden daarbij centraal.

De omgevingsvisie Westvoorne biedt het raamwerk waarbinnen de gemeente de komende jaren sectoraal beleid verder zal uitwerken. De visie is dan ook meer op te vatten als een proces in plaats van een statisch document. Het gaat erom dat de verschillende disciplines veel meer met elkaar gaan samenwerken en dat de gemeente ‘de boer op gaat’ om particulieren te verleiden tot / te helpen bij initiatieven. Zo hebben we voorgesorteerd op de nieuwe, meer faciliterende en aanjagende / enthousiasmerende rol van de gemeente. Daarin hebben wij de projectgroep en het bestuur van de gemeente geadviseerd over de te nemen stappen in het proces en over de opzet van het (interne en externe) participatietraject (welk niveau van participatie, wie wordt betrokken en hoe zetten we bijeenkomsten op?). Daarnaast hebben wij de bijeenkomsten met de interne en externe betrokkenen begeleid, onder meer door het verzorgen van presentaties op locatie.

Projectomschrijving

De omgevingsvisie is geen vastomlijnd eindplan voor de toekomst, maar geeft de gewenste (integrale) ontwikkelstrategie aan voor de verschillende deelgebieden binnen de gemeente, zoals de duinen, de zanderijen, de jonge en oude zeekleipolders en de verschillende dorpen. Deze gebieden hebben ieder hun eigen identiteit en kwaliteiten. De ontwikkelrichtingen zijn steeds gericht op het behouden en verder versterken van deze identiteiten: nieuwe ontwikkelingen moeten de bestaande kwaliteiten verder versterken. Een dynamisch uitvoeringsprogramma met concrete projecten draagt bij aan het daadwerkelijk realiseren van de visie.

De Omgevingsvisie Westvoorne 2030 is op 5 juli 2016 vastgesteld door de gemeenteraad van Westvoorne.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.