Omgevingsplan

Eén van de belangrijkste instrumenten voor het bereiken van de doelstellingen met betrekking tot de kwaliteit van de fysieke leefomgeving is het omgevingsplan. Dat plan omvat een samenhangende regeling van alle aspecten met betrekking tot de fysieke leefomgeving waarin ook de doelstellingen van rijk en provincie zijn verwerkt.

Het omgevingsplan heeft een breder reikwijdte dan het bestemmingsplan omdat het zich niet beperkt tot de goede ruimtelijke ordening maar de evenwichtige toedeling van functies aan locaties regelt. Daarin zijn naast de ruimtelijke ordening ook andere onderdelen van het fysieke domein ondergebracht zoals terrassen, inritten en bomen.

Een ander belangrijk verschil met de huidige wetgeving is dat de toetsing van de uitvoerbaarheid van ontwikkelingen kan worden verschoven van het moment van vaststelling van het omgevingsplan naar de moment van daadwerkelijke ontwikkeling van een concreet initiatief. Hierin kan het gebruik van zogenaamde open normen een belangrijke rol spelen.

Het verbreden van het huidige bestemmingsplan naar het veel bredere omgevingsplan is een verplichting. Het gebruik van gesloten of open normen is een keuze die per gebied gemaakt kan worden. Naar verwachting is het gebruik van open normen met name interessant in hoog dynamische gebieden. In gebieden waar beheer en behoud een belangrijk uitgangspunt is kunnen gesloten normen duidelijkheid bieden.

Bij het in werking treden van de Omgevingswet zullen alle vigerende bestemmingsplannen in een gemeente van rechtswege opgaan in het omgevingsplan. Daarmee is echter nog niet voldaan aan de eisen (met name die van het integreren van regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving) die door de wet aan een omgevingsplan worden gesteld. Om die situatie te bereiken kan een (nieuw) omgevingsplan worden opgesteld voor het gehele gemeentelijke grondgebied of kunnen in stappen de regels worden gewijzigd waardoor uiteindelijk een situatie ontstaat die voldoet aan de wet. Een derde optie is het maken van een start met een deel van het gemeentelijk grondgebied waaraan steeds meer gebieden worden toegevoegd tot er een gemeentedekkend omgevingsplan is. KuiperCompagnons adviseert in dit stadium te kiezen voor een aanpak per gebied omdat op die manier ook de mogelijkheden voor ontwikkelingsgebieden nadrukkelijker in de afweging betrokken zullen worden.

omgevingsplan

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.