Cursussen

De omgevingsadviseurs van KuiperCompagnons geven geregeld cursussen en masterclasses rond de Omgevingswet en het omgevingsrecht.

De cursussen zijn op:

22 november 2016
Direct inschrijvenlogo-footer
Introductiecursus Omgevingswet
De cursusochtend biedt in hoofdlijnen de reikwijdte van de Omgevingswet. In de middag spelen we in op de Omgevingswet in de praktijk. Bent u net zo vooruitstrevend als het programma ‘Nu al Eenvoudig Beter’ van het ministerie I&M? Ga aan de slag met uw eigen vragen en problemen waardoor u de materie direct en effectief kunt toepassen in uw eigen praktijksituatie.
1 december 2016
Direct inschrijvenlogo-footer
Opstellen omgevingsvisie
In de cursus komen verschillende aspecten van de omgevingsvisie aan bod, zoals de positionering, de omgevingsvisie op rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau, ruimtelijke kwaliteit en de relatie met het grondbeleid en m.e.r.. In het kader van de veranderende rol van de overheid komen ook onderwerpen als participatie, co-creatie en het creëren van draagvlak voor een omgevingsvisie uitgebreid aan bod. Tijdens de workshop aan het einde van de cursus leert u de opgedane kennis in de praktijk te brengen.
15 november 2016
Direct inschrijven
BPAcademy
Werken met de omgevingsvisie
Deze cursus gaat daarom over visievorming in het algemeen en over de Omgevingsvisie in het bijzonder. Een Omgevingsvisie geeft het beleid aan voor het hele spectrum van de (fysieke)  leefomgeving. Dit betekent dat de Omgevingsvisie de beleidsvelden RO, water, milieu, verkeer en zorg, onderwijs en welzijn moet integreren. Daarvoor is alle kennis en inzet van de mensen die in deze velden werken nodig. Dit is een mooie uitdaging die echter nog bij lang niet alle betrokkenen bekend is. Deze cursus stelt daarom de urgentie centraal om samen de handschoen op te pakken en zo meer synergie te bereiken en betere visies te maken. Hierbij zullen de ervaringen van het Leertraject Pilots Omgevingsvisie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu uit de eerste hand ingebracht worden.
10 november 2016
17 november 2016
24 november 2016
Direct inschrijvenlogo-footer
Basiscursus Ruimtelijke Ordeningsrecht
De driedaagse Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht is een overzichtelijke en complete inleiding in de hedendaagse wet- en regelgeving van de ruimtelijke ordening. Vanuit een praktische invalshoek neemt de docent de belangrijkste uitgangspunten en rechtsregels met u door.Aan bod komen onder meer de inhoud en de positie van het bestemmingsplan, de Wet voorkeursrecht gemeenten, onteigening, planschade, het projectbesluit (de voormalige artikel 19 procedure), de omgevingsvergunning en bouwen onder de Wabo.Gedurende de Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht zullen de cursusleider en de docenten zoveel mogelijk de discussie en interactie stimuleren. Uw eigen ervaringen en specifieke vragen kunnen op deze wijze een plaats krijgen. Via praktijkcases wordt met de verkregen theoretische kennis geoefend.U ontvangt een actuele wettenbundel ruimtelijke ordening bij de cursus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.