Invoeringswet Omgevingswet in consultatie

Invoeringswet Omgevingswet

Begin januari is de consultatieversie van de Invoeringswet Omgevingswet gepubliceerd. Deze Invoeringswet Omgevingswet zorgt voor het overgangsrecht en voor het intrekken of wijzigen van andere wetten op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. KuiperCompagnons heeft zich in deze wet verdiept en licht in dit artikel enkele belangrijke en opvallende aspecten uit. In het bijzonder de overgangsfase met betrekking tot omgevingsplannen.

  • Alle voor een gemeentelijk grondgebied geldende bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen, beheersverordeningen en inpassingsplannen worden vanaf de invoeringsdatum van de Omgevingswet van rechtswege een omgevingsplan. De gemeentelijke verordeningen die zien op de fysieke leefomgeving, maken op dat moment nog geen deel uit van het omgevingsplan.
  • Gemeenten hebben vanaf de invoering van de Omgevingswet tien jaar de tijd om er voor te zorgen dat het omgevingsplan, dat van rechtswege is ontstaan, voldoet aan de eisen die de Omgevingswet aan een omgevingsplan stelt.
  • Van de uit te werken bestemmingen en wijzigingsbevoegdheden kan vanaf het moment van de inwerkingtreding van de Omgevingswet geen gebruik meer worden gemaakt. Hiervoor moeten de nieuwe instrumenten uit de Omgevingswet toegepast
  • Sinds 1 januari 2010 moeten nieuwe bestemmingsplannen en beheersverordeningen voldoen aan digitale standaarden van de Wro. Ook de oudere bestemmingsplannen en beheersverordeningen (beschikbaar in pdf-formaat) worden met dit wetsvoorstel van rechtswege opgenomen in het omgevingsplan. Voor het einde van de overgangsfase moeten ook deze plannen en verordeningen omgebouwd worden tot een omgevingsplan, dat voldoet aan de nieuwe eisen en digitale standaarden.

Heb je vragen over de Invoeringswet Omgevingswet? Of ben je geïnteresseerd in een cursus of begeleiding bij het ontwikkelen van uw omgevingsplan? KuiperCompagnons geeft regelmatig cursussen over het thema Omgevingswet. Neem voor meer informatie contact op met Gerwin Gabry of René van der Zweerde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.