Category Archives: Omgevingsvisie

Ontwerp-omgevingsvisie Staphorst gepresenteerd

De gemeente Staphorst loopt graag voorop in het oefenen met de Omgevingswet en is al volop aan de slag met de omgevingsvisie. Dit is een traject waarin in de afgelopen maanden burgers, ondernemers en andere belanghebbenden tijdens verschillende participatieavonden zijn meegenomen. Afgelopen donderdag werd de ontwerp-omgevingsvisie gepresenteerd. Mede op basis van dit brede participatietraject zijn de kernkwaliteiten en ambities voor de komende jaren vertaald in drie hoofdthema’s die het sociale en fysieke domein verbinden. Daarnaast zijn er acht thematische uitwerkingen die de visie verder invullen.

Lees verder

Pilot omgevingsvisie Staphorst goed op weg

Afgelopen donderdag was de eerste expertmeeting over de omgevingsvisie van de gemeente Staphorst. Staphorst is geselecteerd als een van de twaalf deelnemers van de tweede tranche van Pilots omgevingsvisie, omdat de koppeling van het fysieke en het sociale domein als onderscheidend werd beoordeeld. De projectleiders en auteurs van de ontwerp-omgevingsvisie ‘Staphorst; voor elkaar!’ – van de gemeente Staphorst en adviesbureau KuiperCompagnons – gingen in gesprek met experts van de Provincie Overijssel, GGD Amsterdam, B+O architectuur en de gemeente Nijmegen onder leiding van Sjors de Vries van Ruimtevolk.

Edwin Saathof en Daniëlle Spronk van de gemeente en Gerwin Gabry van KuiperCompagnons presenteerden de ontwerp-omgevingsvisie. Fred Woudenberg van de GGD onderstreepte vervolgens in een presentatie de rol die gezondheid kan spelen bij het maken van een omgevingsvisie. Er was lof voor de opzet en inhoud van de ontwerp-omgevingsvisie. Deze biedt een duidelijk inzicht in de ambities van de gemeente en slaat al behoorlijk goed een brug tussen het sociale en fysieke domein. Dit is vooral omdat ervoor gekozen is om domein-overstijgende thema’s zoals gezondheid, duurzaamheid en economie (die met het ene been in het sociale en het andere been in het fysieke domein staan) als leidraad voor de visie te gebruiken. In de expertmeeting zijn specifieke kansen benoemd om dit verhaal sterker te maken. Zo zou het goed zijn deze ambities concreter te maken door het afwegingskader uit te breiden en een tabel met maatregelen en projecten op te nemen in de uitvoeringsparagraaf. Afgesproken is dit te doen en in de tweede expertsessie te bezien of dit de koppeling tussen de domeinen in de omgevingsvisie Staphorst ondersteunt.

Omgevingsvisie voor Staphorst

161028-omgevingsvisie-StaphorstKuiperCompagnons heeft opdracht gekregen om de omgevingsvisie voor de gemeente Staphorst op te stellen. Het komende jaar wordt in overleg met gemeente en bewoners de koers bepaald waar Staphorst naar toe wil. Anders dan voorheen en strikt noodzakelijk op grond van de Omgevingswet is het nadrukkelijk de bedoeling het sociale domein een belangrijke rol te laten spelen. Staphorst groeit – in tegenstelling tot omliggende gemeentes – de komende jaren verder door. De vergrijzing neemt echter ook toe. In de omgevingsvisie wordt gekeken wat deze ontwikkelingen tot gevolg hebben voor de fysieke en sociale leefomgeving.

De Omgevingswet is voor Staphorst niet nieuw. Zij zijn zich al geruime tijd aan het voorbereiden op de Omgevingswet en hebben daartoe het EPOS-model opgezet: Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst. Met dit model wil de gemeente sneller, eenvoudiger en een efficiënter besluitvormingsproces vergunningverlening tot stand brengen. Een burger die wat wil bouwen, zorgt voortaan zelf voor een professional, zoals een architect of een bouwkundige. Die maakt een plan dat qua wet- en regelgeving en welstand deugt. Een zogeheten ruimtecoach van de gemeente geeft ‘aan de voorkant van het proces’ informatie wat er allemaal moet gebeuren. De gemeente ontvangt vervolgens een plan. Als dat plan klopt wordt het in procedure genomen. Daarvoor is het wel essentieel een helder beeld van de toekomst te hebben. Die wordt nu geschetst in de omgevingsvisie.

Factsheet: Van omgevingsvisie naar omgevingsplan

Factsheet: van omgevingsplan naar omgevingsvisie

In opdracht van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet heeft de BNSP in de zomermaanden van 2016 in de gemeente Hillegom het proces begeleid om de omgevingsvisie te vertalen naar een omgevingsplan. Hierbij zijn ervaringen opgedaan aan de hand van twee onderwerpen die ook bij veel andere gemeenten in Nederland herkenbaar zijn: buitengebied en centrumontwikkeling.  Deze zogenoemde ‘Zomerimpuls’ werd namens de BNSP door KuiperCompagnons, samen met de gemeente Hillegom, Rho en Twan Jütte, verzorgd. De ervaringen die hierbij zijn opgedaan zijn in een factsheet toegelicht.

De ervaringen die zijn beschreven zijn gebaseerd op een specifieke situatie. De uitgangspunten en keuzes van de gemeente zijn steeds leidend geweest in de gesprekken. De periode waarin de sessies hebben plaatsgevonden was kort, maar voldoende voor een eerste verkenning. De gemeente gaat verder met de uitwerking van deze eerste ervaringen.

KuiperCompagnons heeft het onderwerp ‘Vertaling omgevingsvisie naar omgevingsplan’ en de gemeente Hillegom als pilot aangedragen. Het resultaat is deze factsheet.

Integraal werken met de omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een instrument om nu al te kunnen oefenen met werken onder de Omgevingswet. In de nieuwe Omgevingswet staat niet heel veel over de manier waarop een omgevingsvisie moet worden opgesteld, anders dan bij bijvoorbeeld een omgevingsplan. Vlak voor de zomer kwam het uitgebreide boek ‘Werken met de omgevingsvisie. Visievorming onder de Omgevingswet’ uit, geschreven door Gerwin Gabry.

Maarten Hoorn, projectleider bij Platform31, schreef een recensie over het lijvige boek. Deze recensie biedt een beknopt overzicht welke onderwerpen de revue passeren in het boek. Een belangrijke vraag is in hoeverre een omgevingsvisie een integraal document moet zijn.

Omgevingsvisie Westvoorne 2030 vastgesteld!

160728-omgevingsvisie-vastgesteld

Samen met de gemeente Westvoorne hebben wij als één van de eersten in Nederland een gemeentelijke omgevingsvisie opgesteld! De omgevingsvisie Westvoorne biedt het raamwerk waarbinnen de gemeente de komende jaren sectoraal beleid verder zal uitwerken. De visie is dan ook meer op te vatten als een proces in plaats van een statisch document. Het gaat erom dat de verschillende disciplines veel meer met elkaar gaan samenwerken en dat de gemeente ‘de boer op gaat’ om particulieren te verleiden tot / te helpen bij initiatieven. Zo hebben we voorgesorteerd op de nieuwe, meer faciliterende en aanjagende / enthousiasmerende rol van de gemeente. Wij hebben de projectgroep en het bestuur van de gemeente geadviseerd over de te nemen stappen in het proces en over het betrekken van de verschillende partijen en burgers. Tevens hebben wij bijeenkomsten begeleid met de interne en externe betrokkenen, onder meer door het verzorgen van presentaties op locatie. Op 5 juli jl. is de Omgevingsvisie Westvoorne 2030 door de gemeenteraad vastgesteld.

Lees verder

Vertaling van omgevingsvisie naar omgevingsplan

160629-omgevingsvisie-omgevingsplan

KuiperCompagnons gaat namens de BNSP (Bond van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen) – samen met Rho, Tonnaer en Twan Jütte –  een Pilot voor Rijkswaterstaat draaien. KuiperCompagnons heeft het onderwerp ‘vertaling omgevingsvisie naar omgevingsplan’ en de gemeente Hillegom als Pilot aangedragen. De Pilot is een ‘Zomerimpuls’. Dit betekent dat nog in de zomer het resultaat wordt opgeleverd.

Lees verder

Schakeldag 2016: ‘aan de slag met de (Omgevings)wet en regelgeving’

schakeldag

Rijkswaterstaat organiseert eenmaal per jaar de schakeldag. Dit is een platform waar inhoud en praktijk samen komen. Deze editie staat geheel in het teken van de Omgevingswet. Bezoekers van de Schakeldag krijgen niet alleen informatie over de nieuwe wet maar vooral ook over de huidige wet- en regelgeving. Vanwege het grote aantal aanmeldingen is inschrijven al een paar weken niet meer mogelijk. Gerwin Gabry van KuiperCompagnons leidt de sessie ‘Aan de slag met de omgevingsvisie’. Hij zal verslag doen van de Pilots Omgevingsvisie en vertellen waarom je idealiter begint met een (omgevings)visie.

Meer informatie over de Schakeldag 2016 is te vinden op de website www.schakeldagen.nl.

Visievorming mag weer

160520-visievorming-mag-weer
Alle tekenen wijzen erop dat visievorming, die sinds de crisis in het verdomhoekje zat, weer ‘mag’. De grote uitdagingen waarvoor Nederland staat, vragen om een heldere kijk op de toekomst. Niet voor niets pleit de wetgever met de Omgevingswet voor het vormen van een integrale visie op de fysieke leefomgeving. Hiervoor is het kenninstrument ‘omgevingsvisie’ bedacht en ook is het kabinet zelf druk bezig met de Nationale Omgevingsvisie. Daarom organiseert Platform31 samen met de BNSP op woensdag 1 juni in het stadhuis van Leiden de ‘Praktijkbijeenkomst Omgevingsvisies’. Hier worden ook de ervaringen uit het Leertraject Pilots omgevingsvisie gedeeld, dat de BNSP voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft uitgevoerd.

Lees verder

Aan het werk met de omgevingsvisie!

boek-omgevingsvisie

Het boek ‘Werken met de omgevingsvisie; visievorming onder de Omgevingswet’ is vanaf deze week te koop! Auteur Gerwin Gabry van KuiperCompagnons legt uit: ‘Dit boek geeft een praktische handleiding om zelf een omgevingsvisie te maken of om het proces eromheen te begeleiden. In het boek is daartoe een gedegen uitleg van de Omgevingswet opgenomen. Ook de resultaten van de Pilots Omgevingsvisie van het Ministerie zijn erin verwerkt en interviews met experts op verschillende terreinen (milieu, verkeer, water). Onderwerpen als integraal werken, cultuurverandering, participatie, digitalisering en de relatie met het omgevingsplan zijn uitgebreid behandeld. Het boek, dat een grondige herziening is van het goed verkochte boek ‘Werken met de structuurvisie en omgevingsvisie’, is vanaf nu verkrijgbaar bij uitgever Berghauserpont, maar ook bij Bruna, ECI, Bol.com en Paagman. Zoals em. prof. ir. Joost Schrijnen in het voorwoord aangeeft: ‘.. ook al is de wet nog maar net klaar, het is zeer relevant om vanuit de kennis in dit handboek aan het werk te gaan’.