Category Archives: Gemeente

Pilot omgevingsvisie Staphorst goed op weg

Afgelopen donderdag was de eerste expertmeeting over de omgevingsvisie van de gemeente Staphorst. Staphorst is geselecteerd als een van de twaalf deelnemers van de tweede tranche van Pilots omgevingsvisie, omdat de koppeling van het fysieke en het sociale domein als onderscheidend werd beoordeeld. De projectleiders en auteurs van de ontwerp-omgevingsvisie ‘Staphorst; voor elkaar!’ – van de gemeente Staphorst en adviesbureau KuiperCompagnons – gingen in gesprek met experts van de Provincie Overijssel, GGD Amsterdam, B+O architectuur en de gemeente Nijmegen onder leiding van Sjors de Vries van Ruimtevolk.

Edwin Saathof en Daniëlle Spronk van de gemeente en Gerwin Gabry van KuiperCompagnons presenteerden de ontwerp-omgevingsvisie. Fred Woudenberg van de GGD onderstreepte vervolgens in een presentatie de rol die gezondheid kan spelen bij het maken van een omgevingsvisie. Er was lof voor de opzet en inhoud van de ontwerp-omgevingsvisie. Deze biedt een duidelijk inzicht in de ambities van de gemeente en slaat al behoorlijk goed een brug tussen het sociale en fysieke domein. Dit is vooral omdat ervoor gekozen is om domein-overstijgende thema’s zoals gezondheid, duurzaamheid en economie (die met het ene been in het sociale en het andere been in het fysieke domein staan) als leidraad voor de visie te gebruiken. In de expertmeeting zijn specifieke kansen benoemd om dit verhaal sterker te maken. Zo zou het goed zijn deze ambities concreter te maken door het afwegingskader uit te breiden en een tabel met maatregelen en projecten op te nemen in de uitvoeringsparagraaf. Afgesproken is dit te doen en in de tweede expertsessie te bezien of dit de koppeling tussen de domeinen in de omgevingsvisie Staphorst ondersteunt.

Reikwijdte Kruimelgevallenregeling

Kruimelgevallen

Op 16 november 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een voor de praktijk opvallende uitspraak gedaan over de reikwijdte van de Kruimelgevallenregeling.

De vraag is in hoeverre de kruimelgevallenregeling kan worden benut bij een uitbreiding van een hoofdgebouw, dat nog niet gerealiseerd is. Centraal in deze zaak staat de uitleg van het begrip ‘bijbehorend bouwwerk’ in dat verband (artikel 4, onder 1 van bijlage II bij het Bor).

De Afdeling oordeelt hier dat de rechtbank een te beperkte uitleg heeft gegeven aan het begrip ‘bijbehorend bouwwerk’ en dat daar onder ook een uitbreiding van het hoofdgebouw moet worden verstaan. Daarnaast oordeelt de Afdeling dat het niet om een bestaand hoofdgebouw hoeft te gaan, maar dat het voldoende is dat een hoofdgebouw op basis van het geldende bestemmingsplan is toegestaan.

Als gevolg van deze uitspraak is de reikwijdte van de kruimelgevallenregeling aanzienlijk vergroot zodat in principe alle denkbare uitbreidingen van hoofdgebouwen daarmee kunnen worden vergund. Hierdoor is het voor gemeenten van groot belang om beleidsregels over de toepassing van de kruimelgevallenregeling vast te stellen zodat ontwikkelingen in goede banen worden geleid.

De volledige uitspraak is op de website van de Raad van State terug te lezen.

 

 

Omgevingsvisie Westvoorne 2030 vastgesteld!

160728-omgevingsvisie-vastgesteld

Samen met de gemeente Westvoorne hebben wij als één van de eersten in Nederland een gemeentelijke omgevingsvisie opgesteld! De omgevingsvisie Westvoorne biedt het raamwerk waarbinnen de gemeente de komende jaren sectoraal beleid verder zal uitwerken. De visie is dan ook meer op te vatten als een proces in plaats van een statisch document. Het gaat erom dat de verschillende disciplines veel meer met elkaar gaan samenwerken en dat de gemeente ‘de boer op gaat’ om particulieren te verleiden tot / te helpen bij initiatieven. Zo hebben we voorgesorteerd op de nieuwe, meer faciliterende en aanjagende / enthousiasmerende rol van de gemeente. Wij hebben de projectgroep en het bestuur van de gemeente geadviseerd over de te nemen stappen in het proces en over het betrekken van de verschillende partijen en burgers. Tevens hebben wij bijeenkomsten begeleid met de interne en externe betrokkenen, onder meer door het verzorgen van presentaties op locatie. Op 5 juli jl. is de Omgevingsvisie Westvoorne 2030 door de gemeenteraad vastgesteld.

Lees verder

Het omgevingsplan, nu al vooruitlopen?

Vooruitlopen op Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet lijkt nog ver weg maar in de dagelijkse gemeentelijke praktijk doet zich nu al de vraag voor of daarop moet worden vooruit gelopen door nu al een omgevingsplan op te stellen. Dat deze vraag zich nu al aandient, zo’n drie jaar voor de voorziene invoering van de Omgevingswet, is mede ingegeven door de grote aandacht die de Omgevinsgwet in de (vak)media krijgt en daarnaast door de mogelijkheid van het opstellen van een ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ die via de Crisis- en Herstelwet is geopend.

In dit artikel volgen een aantal aandachtspunten die bij een keuze voor een bestemmingsplan, bestemmingsplan met verbrede reikwijdte of een omgevingsplan behulpzaam kunnen zijn. Overigens moet het omgevingsplan worden beschouwd als één van de beleidsinstrumenten die de gemeente ten dienst staat bij het vormgeven van de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie en het programma zijn de andere.

Lees verder

Tweede themamiddag voor gemeenten goed bezocht

themamiddag

Afgelopen dinsdag organiseerde KuiperCompagnons voor de tweede keer een themamiddag voor gemeenten. De opzet was hetzelfde als de vorige bijeenkomst; in een plenair gedeelte werd een korte introductie gegeven op de Omgevingswet, waarna de groep uiteen ging voor twee deelsessies. Dirk van de Rijdt benaderde de Omgevingswet vanuit de gedachte dat alles anders wordt. Gerwin Gabry richtte zich juist op het gegeven dat de Omgevingswet slechts oude wijn in nieuwe zakken zou zijn.

Lees verder

Themamiddag Omgevingswet voor gemeenten

Gemeentedag themamiddag Omgevingswet

Themamiddag omgevingswet op 26 januari 2016 is vol! Heeft u nog wel interesse?

Vanwege grote belangstellling en het beperkte aantal beschikbare plaatsen voor de Themamiddag Omgevingswet op 26 januari 2016, is het niet meer mogelijk u hiervoor aan te melden. Heeft u nog wel interesse? Dan kunt u zich aanmelden voor dinsdag 9 februari 2016. Bij voldoende aanmeldingen organiseren wij op dinsdag 9 februari 2016 nogmaals de Themamiddag Omgevingswet.

KuiperCompagnons organiseert regelmatig een themamiddag voor gemeenten. De themamiddag op dinsdag 26 januari 2016 is de eerste in een reeks themamiddagen die wij over de Omgevingswet organiseren. De bijeenkomst op 26 januari vormt de inleiding op de Omgevingswet waarbij we ons afvragen wat er allemaal gaat veranderen. En gaat er eigenlijk wel veel veranderen? Door middel van twee themasessies gaan we samen met u op zoek naar het antwoord.

Lees verder