Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen

actualiseringsplicht

Op 26 januari 2017 is het Wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen ingediend bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel wil de Minister de actualiseringsplicht van artikel 3.1, lid 4 en 3.38, lid 2 uit huidige Wet ruimtelijke ordening schrappen, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Doel afschaffing actualiseringsplicht

Zoals bekend worden in de toekomst onder de Omgevingswet geen bestemmingsplannen meer vastgesteld, maar zullen gemeenten slechts één omgevingsplan per gemeente kunnen vaststellen. In het omgevingsplan worden regels opgenomen die zien op de fysieke leefomgeving, en hebben in zoverre een veel meer bredere reikwijdte dan het bestemmingsplan. De overgang van bestemmingsplannen (inclusief beheersverordeningen) en lokale verordeningen naar samenhangende omgevingsplannen met alle regels over de fysieke leefomgeving is een aanzienlijke opgave. Het is van belang dat gemeenten hiermee voortvarend aan de slag kunnen gaan. Veel gemeenten doen dat ook al en zijn bijvoorbeeld op grond van de Crisis- en herstelwet aan het experimenteren met de mogelijkheden van het nieuwe stelsel. Met het afschaffen van de actualiseringsplicht krijgen gemeenten ruimte en meer capaciteit om in aanloop naar de Omgevingswet al aan te kunnen vangen met de voorbereiding van het tot stand brengen van het omgevingsplan.

Reikwijdte

Afschaffing van de actualiseringsplicht is beperkt tot die bestemmingsplannen en beheersverordeningen beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl:

  • plannen die op grond van de Wro digitaal zijn vastgesteld volgens de op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voorgeschreven standaarden (IMRO2008 en IMRO2012);
  • plannen die zijn vastgesteld volgens een oudere standaard (IMRO2006) die indertijd niet werd voorgeschreven, maar wel werd gebruikt en die plannen op een vergelijkbare wijze raadpleegbaar maakt;
  • oudere plannen die niet zijn opgesteld volgens digitale standaarden, maar waarvan wel een ingescande versie beschikbaar is op ruimtelijkeplannen.nl (plancontour & pdf, PRPCP2008).

 Reeds aangevangen procedures

Het wetsvoorstel doet niets af aan de bevoegdheid van gemeenten om een bestemmingsplan of beheersverordening vast te stellen. Dat betekent dat het wetsvoorstel geen gevolgen heeft voor lopende procedures tot vaststelling van bestemmingsplannen of beheersverordeningen. Als een procedure tot vaststelling van een bestemmingsplan is aangevangen omdat de gemeente wijziging van de geldende regeling wenselijk acht, ligt het in de rede dat de procedure wordt voortgezet.

Mogelijke vertraging instructieregels huidig verordeningen en AMVB’s

Het wetsvoorstel kan wel gevolgen hebben voor instructieregels (op basis van de huidige Wro en aanwijzingsbesluiten met instructies voor de inhoud van bestemmingsplannen. Een instructie kan inhouden dat gemeenten een bepaalde aanpassing bij een eerstvolgende herziening van een bestemmingsplan moet doorvoeren. Door het schrappen van de actualiseringsplicht kan het doorvoeren van die verandering langer op zich laten wachten.

Tenslotte

Gelet op het voorgaande betreft het wetsvoorstel een logisch, maar evenwel een interessante stap in de aanloop naar de Omgevingswet.

Heb je vragen over de het wetsvoorstel met betrekkeing tot de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen?  Neem voor meer informatie contact op met Michiel Visser

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.