De bruidsschat en regels over milieubelastende activiteiten: voldoen niet altijd aan de eisen van het Bkl

In eerdere blogs op deze website ging het al over twee specifieke onderwerpen uit de bruidsschat, namelijk geluid en bouwen. Dit blog gaat in op de vraag welke zaken er nog meer in de bruidsschat worden geregeld. De bruidsschat is een overgangsinstrument. Onderwerpen die onder de Omgevingswet overgelaten worden aan decentrale overheden landen door middel van de bruidsschat in het omgevingsplan of de waterschapverordening. De bruidsschat vindt men terug in hoofdstuk 7 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet.  Lees verder

Staalkaarten omgevingsplan gepubliceerd

Het maken van een omgevingsplan in de geest van de Omgevingswet is geen sinecure gebleken. Om gemeenten op weg te helpen heeft het ministerie van BZK in samenwerking met de VNG besloten staalkaarten te laten maken die als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen bij het maken van een omgevingsplan.

KuiperCompagnons heeft in het afgelopen jaar samen met Stec Groep, Buro Bouwfysica en Vestigia de ‘Staalkaart omgevingsplan voor centrum stedelijk gebied’ gemaakt. De staalkaart is het resultaat van een intensieve samenwerking zowel met onze partners als met de opdrachtgevers. De definitieve versie van de staalkaart is op 14 december 2018 gepubliceerd.

Meer informatie op: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/praktijk/pilots-experimenten/staalkaarten/

Lees verder

De Bruidsschat en regels over geluidhinder

Inleiding

De Omgevingswet treedt over iets meer dan twee jaar in werking. Onderdeel van de stelselherziening is bruidsschat die van rechtswege onderdeel wordt van het omgevingsplan per 1 januari 2021. De Omgevingswet werkt volgens het principe ‘decentraal tenzij’ en de bruidsschat is daarvan een goed voorbeeld.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verdwijnt het Activiteitenbesluit. De onderwerpen die in het Activiteitenbesluit zijn geregeld worden onder de Omgevingswet deels geregeld in het Besluit activiteiten leefomgeving (vooral regels over emissie) en deels op lokaal niveau in het omgevingsplan (vooral regels over immissie). De gedachte is dat het efficiënter en effectiever is als gemeenten immissieregels stellen omdat op die manier rekening kan worden gehouden met de lokale situaties en met lokaal beleid.

Lees verder

Bouwen en de Omgevingswet

Bouwen opgebouwd uit twee activiteiten

Een van de belangrijkste vergunningstelsels krijgt een andere vorm onder de Omgevingswet. Wat wij in het dagelijkse spraakgebruik ‘bouwen’ noemen kan volgens de wet uit twee activiteiten bestaan: de bouwactiviteit en de omgevingsplanactiviteit (met betrekking tot bouwen). Met de bouwactiviteit wordt op de technische kant gedoeld. Ruimtelijke aspecten van het bouwen zijn de omgevingsplanactiviteit. Doel van de nieuwe regeling is het creëren van flexibiliteit en decentralisatie. Regeling gaat plaatsvinden in het Besluit bouwwerken leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en het omgevingsplan.

De bouwactiviteit onder de Omgevingswet is vergunningplichtig als dit bij het Besluit bouwwerken leefomgeving zo is bepaald. Het besluit stelt de bouwactiviteit vergunningplichtig, tenzij er sprake is van een bij datzelfde besluit aangewezen geval. Die gevallen komen bekend voor en zijn grotendeels overgenomen uit bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Een bouwactiviteit voor een dakkapel is dan ook vergunningvrij. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning bouwactiviteit wordt alleen beoordeeld aan de hand van technische eisen. Met deze nieuwe opzet kent de omgevingsvergunning bouwactiviteit dus in het hele land dezelfde afbakening en beoordelingsregels.

Regeling van de omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit (met betrekking tot het bouwen) kent een hele andere opbouw. Zoals de naam al aangeeft wordt deze activiteit in het omgevingsplan geregeld. Hier schuilt ook de flexibiliteit. De gemeente heeft bij deze activiteit beleidsvrijheid voor het al dan niet instellen van een omgevingsvergunningplicht. Dit doen gemeenten nu al voor heel veel verschillende zaken, bijvoorbeeld voor het kappen van bomen. Deze mogelijkheid komt er voor bouwen bij

Lees verder

Wanneer is sprake van een stedelijk ontwikkelingsproject?

In de praktijk heerst er vaak onzekerheid over de al dan niet verplicht op te stellen aanmeldnotitie, die – kort gezegd – onder meer verplicht is indien sprake is van een ”stedelijk ontwikkelingsproject” in de zin van het Besluit m.e.r. Uit (standaard-)jurisprudentie over de kruimelgevallenregeling (waarbij dit begrip ook van belang is) kan worden afgeleid wanneer daar sprake van is. De jurisprudentie wordt in het volgende blog besproken, waarbij ook kort de Omgevingswet aan de orde komt.

Lees verder

Wijzigingsbevoegdheid en de overgang van bestemmingsplan naar omgevingsplan.

Op dit blog schrijven wij over het laatste nieuws met betrekking tot de Omgevingswet en andere relevante ontwikkelingen in het omgevingsrecht. Elke twee weken verschijnt daarom een nieuw deel met onderwerpen die leven in de praktijk van het omgevingsrecht.

De grote verandering in het omgevingsrecht

Om de transitie van bestemmingsplan naar omgevingsplan te regelen is in juli 2018 het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet bij de Tweede Kamer ingediend. Zoals de naam al aangeeft zorgt deze wet voor een goede invoering van het nieuwe stelsel. Belangrijk bij een goede invoering van een stelselwijziging is het overgangsrecht. Hiermee wordt de juridische status en werking van rechtsfiguren onder het oude stelsel geregeld. Niet elke gemeente heeft straks immers alle bestemmingsplannen omgezet in een omgevingsplan. Gemeenten moeten daarvoor de tijd krijgen en dat is precies wat de Invoeringswet Omgevingswet regelt. Lees verder

Schakeldag en ROMagazine

De Pilot Omgevingsvisie ‘Staphorst, voor elkaar!’, die KuiperCompagnons samen met de gemeente gemaakt heeft, stond wederom in het zonnetje, ditmaal op de Schakeldag 2018: ‘Durf te doen, pak de kansen’ van Rijkswaterstaat en ‘Aan de slag met de omgevingswet’. Edwin Saathof van de gemeente Staphorst deelde daar zijn ervaringen met een zaal vol geïnteresseerden. Wegens grote belangstelling was zelfs uitgeweken naar een grotere ruimte. Het was sowieso leuk om een keer het verhaal door iemand van de gemeente gepresenteerd te zien worden, maar hij betrok de zaal ook goed door met dilemma’s te werken waarin men moest kiezen. Er was ook een algemene sessie over de ervaringen van de Tweede Tranche Pilots Omgevingsvisie. Lees verder

Inspiratie- en werkboek Gezondheid & Ruimte

Gezondheid speelt een grote rol in ons geluk en welbevinden. Sinds kort staat gezondheid ook hoog op de maatschappelijke agenda. Steeds meer gemeenten proberen mensen aan het bewegen te krijgen door de fysieke leefruimte hierop in te richten. Het terugdringen van gezondheidsachterstanden krijgt hierbij ook aandacht. Vanuit het stimuleringsprogramma ‘Gezond in…’ (Platform31 en Pharos) is rondom deze vraagstukken een leerkring gevormd. Bovendien is hiervoor een inspiratie- en werkboek ontwikkeld. Afgelopen vrijdag 18 mei 2018 werd dit boek gelanceerd. Annette van Duivenvoorde van Platform31 en Gerwin Gabry van KuiperCompagnons vroegen als moderators de pilotgemeenten zoals Amsterdam, Utrecht en Zwolle de hemd van het lijf.

Lees verder

Feestelijke overhandiging eerste exemplaar omgevingsvisie Heerlijk Hillegom

Maandag 19 maart vierde de gemeente Hillegom dat de omgevingsvisie ‘Heerlijk Hillegom; duurzame (proef)tuin van Holland’ is vastgesteld. Gerwin Gabry en Maarten van Vuurde van KuiperCompagnons boden een eerste exemplaar van de omgevingsvisie aan aan wethouders Jeroen Verheijen en Annechien Snuif. Ook overhandigden zij een paneel met de visiekaart met een impressie van de ambities. Wethouder Verheijen sprak lovende woorden richting de gemeentelijk projectleider Sjoukje Eringa en richting KuiperCompagnons voor de ondersteuning. Toen was het tijd om de heerlijke Hillegom-taart te verorberen. Wat is er mooier dan zo de week te beginnen!

Artikel over omgevingsvisie Staphorst in VNG-magazine

staphorst omgevingsvisie vastgesteld

In VNG-magazine 3 staat een mooi artikel over de omgevingsvisie ‘Staphorst, voor elkaar!’, die KuiperCompagnons voor – en gezamenlijk mét – de gemeente Staphorst heeft opgesteld. In dit artikel wordt terecht de nadruk gelegd op het unieke karakter van het samen optrekken van het fysieke en sociale domein en de positieve rol van gezondheid in het verbinden van deze twee domeinen. Het beeld van de boom, dat wij ontwikkeld hebben, verbeeldt dit mooi. Wethouder Jaspers Faijer memoreert ook het adaptieve proces: ‘We zijn letterlijk gaan pionieren met de omgevingsvisie en deden dat al lerend.’ Wij zijn trots dat we de gemeente Staphorst in dit proces hebben kunnen bijstaan.